DeutschenglishFranzösischespañol日本語中文繁體版
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

產業

 

本事務所將委託人的保密性視為第一位。在任何情況下,我們不會透露委託人的姓名。

我們的帳務與稅務服務可適用於多數的產業。但由於產業特性與特殊法律規範,金融業與保險業並非本所專項。    

我們的客戶在許多產業都相當知名,包括零售業,製造業與服務業。

我們的客戶不限於中小型企業,也包括跨國性集團企業。

 
 
 
 
 
 
 
 
Steinstrasse 27, 40210 Düsseldorf
Tel: +49 - (0)211 – 86 29 000
 
 Datenschutz 版權說明 Home 
   
 
 
Frankus- Mitglied von AGN International